برچسب: #مدارس_خانواده_محور

مجموعه تربیتی آموزشی ادبستان

پیام مشاوره ای

ادبستانی های عزیز 😍  👈 امیدواریم از #تجربه جدید در خانه بودن برای #زندگی کردن , #شاد بودن و #کار_و_فعالیت کردن در کنار خانواده به بهترین نحو استفاده کرده باشید … خانواده های گرامی , معتقدیم : _ فضای خانه را باید گرم کرد ! _ #اضطراب سم مهلک است، همانطور که #بی_تفاوتی هم مجاز […]